.:: Straż Gminna. ::.


informacje o wpisieplik MS Word   Struktura organizacyjna Strazy Gminnej
informacje o wpisieplik MS Word   Regulamin Straży Gminnej w Kosakowie

STRAŻ GMINNA w Kosakowie

ul.. Fiołkowa 2 B, 81-198 Kosakowo /obok Ośrodka Zdrowia/

tel. (58) 732-50-11       e-mail:   strazgminna@kosakowo.pl

 

1. Wojciech Krupiński -     Komendant Straży Gminnej

   tel. kom. 606 428 652

 

2. Mariusz Dzwonkowski - st. inspektor Straży Gminnej

   tel. kom. 696486517

 

3. Zbigniew Zabrocki - inspektor Straży Gminnej

   tel. kom. 696486518

 

4. Agnieszka Ficht - młodszy strażnik Straży Gminnej

tel. kom. 606 731 985

 

 

Straż Gminna w Kosakowie została utworzona Uchwałą Rady Gminy Nr III / 22/ 98 z dnia 16 kwietnia 1998r. Zakres kompetencjki i obowiązków straży ujęto w Regulaminie Organizacyjnym Straży.

 

Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy po zasięgnięciu opinii właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Przełożonym Komendanta Straży jest Wójt.W czasie trwania stosunku pracy strażnik nie może być członkiem partii politycznej. Przed przystąpieniem do pracy strażnik składa ślubowanie o następującej treści: "Ślubuję uroczyście służyć Państwu, wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby‶Ślubowanie może być złożone z dodatkiem słów: "Tak mi dopomóż Bóg‶

 

Straż posiada upoważnienie Wójta Gminy do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego określonych w:

 

Straż Gminna ma upoważnienie Wójta Gminy do kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad i warunków określonych w zezwoleniu oraz w ustawie z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz do karania mandatami osób spożywających napoje alkoholowe w miejscach publicznych. 
wstecz

informacje o wpisie