.:: Referat ds Inwestycji ::.


Mieści się na I I piętrze Urzędu Gminy, w pok. nr  211,

tel. 660-43-30, e-mail inwestycje@kosakowo.pl

 

Kierownik Referatu ds. Inwestycji

mgr inż. Andrzej Klemenski

Wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył studia magisterskie na Politechnice Gdańskiej na wydziale elektrycznym, kursy na audytora energetycznego i z zakresu zamówień publicznych oraz odbył szkolenie i złożył egzamin na członka Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Mieszkaniec Dębogórza. Był członkiem z poza Rady komisji budżetowo - gospodarczej Rady Gminy.

Z budownictwem i inwestycjami związany zawodowo od prawie 20 lat. Był m. in. z-cą Dyrektora ds. inwestycyjnych Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, gdzie budował na Ołowiance nową siedzibę tej instytucji.

W Urzędzie Gminy pracuje od 1.01.2001r. na stanowisku Kierownika Referatu Inwestycji, gdzie zajmuje się planowaniem i realizacją inwestycji gminnyc Jest urzędnikiem w trzecim pokoleniu. W swojej pracy kieruje się zasadą fachowości, rzetelności i bezstronności.

 

Do zakresu jego obowiązków należy:

Inspektor ds. Inwestycji

mgr Michał Wolbek

 

Inspektor ds. Inwestycji

mgr inż. Olga Jaśniewska - Narbut

 

Podinspektor ds. Inwestycji

mgr inż. arch. Małgorzata Leżohupska

 

Należy do nich:

- przygotowywanie dokumentów i wystąpień do podmiotów prawa budowlanego

- współopracowywanie i aktualizacja projektów planów wieloletnich w zakresie polityki inwestycyjnej Gminy,

- prowadzenie prac wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie właściwości rzeczowej, w szczególności przygotowywanie części merytorycznej SIWZ;

- przygotowywanie umów i aneksów na zadania inwestycyjne;

- uczestnictwo w pracach komisji odbiorowych;

- współpraca w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych na inwestycje gminne.

- przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, informacji i innych niezbędnych materiałów dot. działalności referatu, bilansowanie poszczególnych zadań inwestycyjnych;

- współdziałanie z organami kontroli, w tym m. in. przygotowywanie niezbędnych materiałów, udzielanie wyjaśnień i informacji;

- przygotowywanie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy związanych z zakresem działania referatu;

- opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie swej właściwości rzeczowej;

- współpraca z właściwymi rzeczowo referatami urzędu,

- współpraca z inspektorem ds. nadzoru inwestorskiego;

- przyjmowanie interesantów w zakresie właściwości rzeczowej;

 

informacje o wpisie