.:: Młodzieżowa Rada Gminy ::.


Uprzejmie informujemy, że Rada Gminy w Kosakowie na sesji w dniu 30 maja 2007r. podjęła uchwałę o zakończeniu działalności Młodzieżowej Rady Gminy w Kosakowie.

Uzasadnienie do uchwały:

Młodzieżowa Rada Gminy w Kosakowie, organ o charakterze konsultacyjnym, została powołana do reprezentowania interesów młodzieży gminnej wobec instytucji samorządowych i pozarządowych. Jej celem było m.in. umożliwienie wpływania na warunki młodego pokolenia, inspiracja inicjatyw młodych ludzi oraz działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych.

 

Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Gminy, członek tej Rady miał obowiązek brania czynnego udziału w jej pracach, utrzymywania stałej więzi ze swoimi wyborcami, przyjmowania ich postulatów i przedstawiania ich Radzie. Młodzieżowa Rada zaś powinna była obradować na posiedzeniach, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

Tymczasem w minionej 4-letniej kadencji Młodzieżowa Rada Gminy w Kosakowie zebrała się jedynie 2 razy, nie przedstawiając żadnych wniosków ani postulatów.

Brak zaangażowania w jej prace świadczy o bezcelowym istnieniu takiego organu.

Obecnie brak jest zainteresowania funkcjonowaniem tej Rady ze strony środowisk młodzieżowych.

 

 Wójt Gminy Jerzy Włudzik zapewnia, że jest  otwarty na wszelkie uwagi, propozycje i inicjatywy Naszej młodzieży dotyczące rozwiązań, mających wpływ na rozwój młodego pokolenia w gminie Kosakowo.

informacje o wpisie